החזר מס משכנתא

נדמה שבשנים האחרונות ניתן ליצוק את החלום הישראלי לכדי 4 קירות וגג מעליהם, כאשר מרבית הציבור הישראלי עובד ימים ולילות על מנת לממן את מחירי הנדל"ן הגבוהים במחוזותינו, כאשר רבים אף יותר הם אלו אשר נאלצים להיעזר בהלוואה שמנה וארוכת ימים מן הבנק למען מימון רכישת הנכס – משכנתא.

לעומת זאת, עובדה אשר חומקת מעינם של רבים ועלולה במידה רבה להיות בבת עינו של כל רוכש נכס עתידי, היא שכחלק מהתחייבות המשכנתא יכול בעליה לקבל החזר מס בגין הוצאות הכרוכות בה, כפי שבמאמר הקרוב נבאר.

 

מהו החזר מס משכנתא?

בהמשך לכך, בטרם נוכל לפזר את מעטה הערפל אודות היבטיו של החזר מס משכנתא, קיים צורך להגדירו ראשית.

לפיכך, החזר מס הוא למעשה שם כולל לסכומים אשר נגבו מאזרחים שלא כדין לנוכח אי מימוש זכאותם להטבות מס, או כאשר הגורם הממסה (מס הכנסה) גבה סכום גבוה מאשר היה אמור מסיבותיו שלו.

החזרי מס ניתן לדרוש באופן רטרואקטיבי למשך 6 שנים אחורנית לשנת המס שבה הוגשה הבקשה, כך שלמעשה במידה והגיש אדם דרישת החזר מס בשנת 2021, הוא יכול לקבל את ההחזר אחורנית עד 2015 כולל, כאשר לעתים רבות מדובר בהטבה אשר מצטברת לכדי אלפי שקלים רבים אשר חומקים מתחת לרדאר של חלקים נכבדים באוכלוסייה.

 

כיצד ניתן לקבל החזר מס בעבור משכנתא?

בנוסף לכך, הסיבה לרלוונטיות הקיימת להחזרי מס דווקא בעבור משכנתא, אשר הינה התחייבות להחזר הלוואה למשך שנים רבות, כלומר שימוש בכסף שאינו שייך לרוכש באותה העת, כאשר האחרון למעשה עובד מן הרגע בו נטל אותה ואילך למען כיסויה והחזרתה לבנק המשכנתאות ממנו נטל אותה, מתחלקת ל- 2 היבטים.

הראשון שביניהם נוגע לביטוח חיים שחייב לווה ליטול למען לקיחת ההלוואה, בעוד שהשני מהווה הטבה ייחודית אשר רלוונטית אך ורק לעצמאים מבנינו. מנגד, ל- 2 האפיקים משמעות זהה וקרדינלית – חיסכון של אלפי שקלים אשר יכולים לשמש את הלווה לפרוע את הלוואתו.

 

החזר מס בעבור ביטוח חיים כחלק ממשכנתא

האפיק הראשון והרלוונטי לכל בעלי המשכנתא, נוגע לביטוח החיים שמוכרח לווה לרכוש כחלק מהליך נטילת המשכנתא עצמה.

הסיבה לעצם קיומו של ביטוח החיים מלכתחילה היא שבעת נטילת המשכנתא מבקש הבנק להבטיח כי במידה והלווה ייפגע בעתיד כתוצאה מאירוע לא צפוי, כפי שעלול לקרות כאשר תתרחש לו תאונה לא צפויה ו/או מחלה אשר תפגע בכושר עבודתו או אף תגבה את חייו, ביטוח החיים ישמש את הבנק למען החזר המשכנתא שהלווה נטל, כאשר אילולא היא עלול הבנק להיוותר עם חוב אל מול חייב שאינו מסוגל להחזירו.

 

לנוכח סעיף 45א'

כמו כן, לנוכח סעיף 45א' של פקודת מס הכנסה, ניתן לקבל עבור ביטוח חיים החזר מס אשר מהווה 25% ממחיר פוליסת הביטוח עצמו. כלומר, במידה ואדם רכש ביטוח חיים בפוליסה שגובה ממנו כ- 300 ש"ח מדי חודש, לנוכח ההטבה המדוברת יוכל אותו אדם לקבל החזר חודשי של 75 ש"ח.

 

גדול השלם מסך חלקיו

אך בטרם תבטלו את הסכום הזה בשל היותו פעוט יחסית, מומלץ לבצע חישוב שכזה לנוכח משך הזמן שבו הביטוח עתיד להתקיים.

כלומר, משכנתאות נלקחות למשך שנים רבות, כאשר לעתים מדובר אף ב- 20 שנים, לכן, חיסכון של 75 ש"ח על בסיס חודשי למשך פרק זמן זה יתגלם לבסוף ב- 18,000 ש"ח – סכום אשר כל אדם שנטל על עצמו משכנתא ישמח לחסוך ולהימנע מתשלומו השוטף לאורך זמן.

 

חובת ההוכחה מצד בעל המשכנתא

זאת ועוד, כי אף על פי שמדובר בזכות אשר קיימת לכל לווה מתוקף עיגונה בחוק ובפקודת המס של מס הכנסה עצמו, לעתים רבות נעשות בחינות ובדיקות בעניינם של אזרחים אשר נדרשים להוכיח את קיומן של הוצאות אלו אל מול גורמי המס אשר ידרשו לבחון כי אכן נעשה תשלום בעבור פוליסת ביטוח חיים למשך הזמן המדובר.

לכן, מומלץ במידה רבה לקיים תיעוד ולשמור את כלל המסמכים הרלוונטיים אשר נוגעים לפוליסת ביטוח החיים כחלק מהמשכנתא, על מנת שאלו ישמשו כסימוכין בעת הצורך אל מול גורמי המיסוי השונים.

החזר מס משכנתא
החזר מס משכנתא

החזר מס בעבור עבודה מהבית כעצמאי

בנוסף לכך, אפיק החזר מס משכנתא נוסף אשר קיים בעבור עצמאיים בלבד, נוגע לעצם קיום יגיעתם האישית ממקום מגוריהם, כאשר בהינתן משכנתא על נכס מגורים שבו מתגורר בעל המשכנתא אשר פועל מביתו, יכול האחרון להכריז על הוצאות הריבית שמשלם בעל המשכנתא לנוכח תפיחתה הקבועה.

 

עצמאי שעובד מהבית

כלומר, היות ולעצמאי אשר עובד מהבית קיימת הזכות להכריז על חלק ממגוריו כמשרד אשר משמשו למען משלח ידו, כאשר הנגזרת הישירה מכך היא למעשה שאותו עצמאי מקיים הוצאות שוטפות כחלק מתחזוקת ביתו למען ייצור הכנסה – כאשר הוצאות אלו מהוות הוצאות מוכרות אשר פטורות בהתאם ממס, כך הוא יכול להכליל גם את תשלומי הריבית עבור המשכנתא.

 

דוגמה להחזר מס לנוכח גודלו היחסי של משרד כחלק מבית מגורים

לדוגמה, במידה ו- 33% ממגוריו של עצמאי משמשים אותו גם כמשרד אשר ממנו הוא פועל כחלק מעבודתו השוטפת, יכול אותו עצמאי להכריז על הריבית אשר עליו לשלם בגין 33% מהמשכנתא (כלומר בהתאם לגודלו היחסי של המשרד מסך מגוריו) כהוצאה פטורה ממס אשר תזכה אותו ב- 25% מהסכום שעליו לשלם.

 

היבט מספרי

ובהיבט מספרי – במידה ועצמאי אשר פועל מביתו נטל משכנתא על סך 1,000,000 ש"ח למען רכישת הנכס, כאשר 30% מביתו הכולל מהווה משרדו, יכול אותו אדם לקבל החזר מס בגין 25% מהריבית אשר תתווסף לו אל מול 30% מסך כלל המשכנתא – 300,000 ש"ח. כלומר, 25% מהריבית שהתווספה בעבור חלקו היחסי של המשרד מסך הבית.

כמו כן, גם כאן לאור העבודה כי מדובר בהוצאה שוטפת אשר עלולה להימשך שנים רבות וכאשר לריבית תתווסף ריבית דריבית אשר תגרום לגדילתה התכופה, יכול אותו עצמאי לחסוך סכומי עתק אשר אילולא מימוש זכותו להכרה בהם כהוצאה מוכרת יועברו לרשויות המס שללא לצורך.

 

כיצד מוגשת בקשה של החזר מס משכנתא?

כעת משהבהרנו את כלל הזכויות והאפשרויות אשר עומדות לכלל ציבור לווי המשכנתא בכלל וציבור העצמאים בעלי המשכנתא בפרט, יש לתת את הדעת אודות האופן בו זכות זו מיושמת בפועל.

לכן, על מנת לדרוש החזר מס כחלק מרכישת ביטוח חיים, על הלווה לדרוש מחברת הביטוח אישור אודות פוליסת הביטוח אשר רכש, כאשר את האישור בצירוף טופס 135 – טופס עבור מקוצר עבור יחידים המבקשים החזר מס, יש להגיש באופן ידני לפקיד שומת המס.

 

בעבור העצמאיים

בנוסף לכך, בעבור עצמאיים אשר מנהלים את משלח ידם מבית מגוריהם, קיים הצורך למלא טופס 1301 – הצהרת העצמאי על הכנסות והוצאות בעבור שנת מס, כאשר בניגוד לקודמו את טופס זה ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המיסים, כמו גם להגישו אל מול פקיד שומת המס, כאשר הדו"ח מוכרח להיות מוגש עד סוף אפריל בשנה שלאחר שנת ההכרה.

כלומר, עד אפריל 2021 יש להגיש את הדו"ח עבור שנת 2020.

זאת ועוד, כי אילו מדובר בעצמאי אשר מייצר הכנסה שנתית אשר קטנה מ- 60,000 ש"ח, הוא יכול להסתפק בהגשת דו"ח תמציתי יותר – טופס 137, אשר נועד לעצמאיים בעלי מחזור הכנסה קטן יותר, כאשר במסגרת טפסים אלו על העצמאי להצהיר על הכנסותיו והוצאותיו הפטורות במס, כאשר בהתאם הוא רשאי לכרוך את ריבית המשכנתא כפי שציינו טרם לכן.

 

השלמת ההליך

לבסוף, על מנת להשלים את ההליך כהלכה על העצמאי לצרף אסמכתאות ופרטי חשבון בנק על מנת שיוכלו גורמי המס לבצע את החזר המס הרלוונטי במידה וזה יאושר לחשבונו האישי של הדורש, כאשר גם זכות זו בדומה לכלל החזרי המס עומדת לטובת התובע 6 שנים אחורנית לשנת המס הנוכחית בה הוגשה הבקשה.

 

היעזרות בגורם מוסמך להחזר מס – למען ייעול ההליך וקיומו בהקדם

בנוסף לכך, במיוחד לנוכח הצורך לדרוש החזר מס משכנתא רטרואקטיבי, רבים בעלי המשכנתאות אשר בוחרים להדיר רגלם מן העיסוק אל מול גורמי המס, אשר עלול להיות בירוקרטי ומייגע במיוחד, כמו גם המצריך זמן רב מהדורש.

לפיכך, רבים הם בעלי המשכנתאות אשר מבצעים את ההליך באמצעות היעזרות חיצונית בחברת החזרי מס אשר מבטיחה כי כלל ההליך מתקיים באופן היעיל והפשוט ביותר מבחינת בעל הזכאות, כאשר כלל ההתקשרות וההתנהלות אל מול גורמי המיסוי נעשית בעבורו ובאמצעות ניסיונם ובקיאותם של גורמים מקצועיים אשר מקיימים התקשרויות שכאלו חדשות לבקרים.

 

לסיכום – החזר מס בגין משכנתא כזכות אשר רבים אינם מודעים לה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, לבעלי משכנתא בכלל ובעלי משכנתא אשר הינם עצמאיים הפועלים מביתם בפרט, קיימת הטבת מס משמעותית אשר לעתים קל לבטלה בשל הסכום הנקודתי הפעוט שנלווה לה, אך כזה אשר יכול במיוחד לנוכח משך הזמן שלשמה נלקחת משכנתא – להוות סכום משמעותי אשר הינו בבת עינו של כל לווה.

לפיכך, אילו הנכם בעלי משכנתא בהווה או בעבר הקרוב, מומלץ במידה רבה לדרוש את זכותכם אל מול רשויות המס, כאשר אילו אינכם מעוניינים לשאת במלאכה עצמה, ניתן להיעזר בשירותיה של חברה חיצונית אשר יכולה להקל על ההליך במידה רבה – ולוודא כי אשר שייך לכם על פי חוק יגיע אליכם בהקדם האפשרי.

  • לפרטים נוספים על החזר מס משכנתא צרו קשר עם הצוות של אינדיגו.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון