פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה

פטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה מתקיים עד לתקרה מסוימת ובהתאם לתנאים מסוימים. מתי הפרשות אלו פטורות ממס וכיצד תקבלו הטבות נוספות ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה? כל המידע המלא על פטור ממס הכנסה אובדן כושר עבודה כאן בעמוד:

 

ביטוח אובדן כושר עבודה ומשמעותו

אובדן כושר עבודה מתרחש כאשר בעקבות תאונה או מחלה שבגינם העובד איננו מסוגל להמשיך לעבוד. מבחינת חברות הביטוח, קיים הבדל בין שתי פוליסות אובדן כושר אפשריות – האחת היא של אובדן כושר עבודה כללי, שלפיו העובד המבוטח לא מסוגל לבצע שום עבודה והשנייה היא אובדן כושר עבודה ספציפי, שלפיו העובד המבוטח לא מסוגל לבצע את העבודה שבה הוא מועסק.

כמובן שפגיעה פיזית או נפשית היא עניין סובייקטיבי, לפיו לא כל מועסק או מועסקת שחלו או נפצעו יסבלו בהכרח ממצב של אובדן כושר עבודה.

אך כאשר אכן כך הדבר, לא רק כושר העבודה נפגע אלא בראש ובראשנה יכולת הפרנסה וההשתכרות של אותו עובד, שצבר קריירה בתחום מסוים וכעת לא יכול עוד לעסוק בה ולהתפרנס כפי שיכול היה.

סכום אובדן הכושר תלוי גם בהקשרי חומרת מצב וזמן. אובדן כושר עבודה יכול להיות מצב זמני או צמית, חלקי (מאפשר עבודה בהיקף שעות מצומצם או בעבודה מתונה ולא פיזית) או מלא (איננו מאפשר עבודה כלל).

 

מי זכאי לפטור מהפרשות מעסיק לביטוח אובדן כושר?

הזכאות להפרשות מעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה שייכת לכל עובד שהוא, על פי החוק. מעסיקים מחויבים להפריש כספים לביטוח הפנסיוני של עובדיהם, בו מצוי גם רכיב ביטוח אובדן כושר עבודה.

רכיב זה יש לציין, נמצא גם בביטוחי מנהלים, תחת הגדרה של אובדן כושר עבודה ספציפי. אם המעסיק מפריש לביטוח המנהלים, באפשרות העובד לבחור האם לכלול בתוכו את רכיב אובדן כושר העבודה או לא.

 

פטור ממס הכנסה אובדן כושר עבודה על הפרשות המעסיק לביטוח

כלל, הפרשות מעסיקים בשכר נחשבות להכנסה משכר ולכן מחויבות בתשלום מס כחוק. אך אם הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה אכן מועברות לביטוח הפנסיוני, ניתן לקבל פטור עד לתקרה שנקבעה לכך בחוק. לצורך קבלת הפטור, יש לעמוד בתנאים המזכים הבאים:

  • סך כל ההפרשות של המעסיק לביטוח הפנסיוני + הפרשות לתגמולים נוספים לא עולה על שווי של 7.5% משכרו החודשי של העובד.
  • סך כל ההפרשות לביטוח והתגמולים לא יעלה על תקרה של 1,926 ₪ (נכון לשנת 2021).
  • כל הפרשה שאיננה עומדת בתנאים הללו, תצורף לחישוב ההכנסה הכולל של העובד ותחויב במס על פי מדרגת המס הרלוונטית. במילים אחרות, הפרשת תגמול נמוך מ-7.5% מהשכר אך סך התגמולים עולה על התקרה האמורה לא מעניקה פטור מס ויש לשלם אותו בכל מקרה.

לעניין זה חשוב לציין שהפרשות המעסיק אינן כוללות הפרשה לפיצויי פיטורין. בנוסף, כל סכום שפטור ממס הכנסה, פטור למעשה גם מתשלום דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי.

 

פטור ממס הכנסה - הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה
פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה

שינויים בתקרת הפטור לאורך השנים

הזכאות לפטור ממס בגין הפרשות מעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה תלויה באחוז ההפרשה מהשכר כאמור ובתקרה שקובע החוק. תקרה זו היא דינמית ומשתנה מאוד משנה לשנה, זאת על פי נסיבות שונות שהובילו להחלטות אחרות בממשלה.

לאור נקודת הזמן הנוכחית (שנת 2021) חשוב להבהיר כי תקרת הפטור הונמכה בעשור האחרון משמעותית. לצורך השוואה, אותה התקרה בשנת 2014 עמדה על 2,726 ₪ ואז על 1,775 ₪ בשנת 2016. מאז היא גדלה בעקביות מידי שנה, כאשר בשנת 2018 הגיעה ל-1,858 והחל משנת 2019 עומדת תקרת הפטור על 1,926 ₪.

לפיכך חשוב לעקוב אחר שינויים בתקרה, במיוחד אם ההפרשות החודשיות סמוכות לתקרה והשינוי ישפיע על חבות המס שהעובד ישלם מידי חודש.

צריך לזכור גם שפטור מס על הכנסות חל אוטומטית בתלוש השכר, אך טעויות חישוב לעולם קורות והן מופיעות בעיקר כאשר יש כמה מעסיקים מקבילים ויש צורך לערוך ביניהם תיאום מס.

עליכם תמיד לוודא שתשלום המס החודשי איננו גבוה ממה שעליכם לשלם בחוק. אם אותרה חריגה, תוכלו להיעזר בנו להגשת בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורנית שתכלול גם תשלומי מס עודפים נוספים.

 

ניכוי מס ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נחשב כשכבת הגנה פיננסית בשוק העבודה, שכן הוא מספק לעובד שנפגע ואיננו מסוגל לעבוד קצבה חודשית ש"נכנסת לנעלי" השכר בתקופת אי הכושר.

מכיוון שהמדינה מעוניינת לעודד את רכישת ביטוחים אלה, מתקבלת הטבה במס לעובדים שכירים על בסיס ניכוי מס, שמקטינה את ההכנסה החייבת וצפויה לחסוך בסכום המכפלה של גובה המס השולי של אותו עובד.

כמובן שניכוי המס יחול אך ורק בתנאי שהפרשות המעסיק לא יעלו על 7.5%.

גובה הניכוי המותר הוא של 3.5% מסכום ההכנסה החייבת של אותו עובד שכיר ועד לתקרה של פעמיים וחצי סכום השכר הממוצע במשק לאותה שנה, העומד כיום על 316,536 שקלים.

 

תנאים נוספים

ההכנסה החייבת לחישוב ניכוי במס בגין רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה היא כל המשכורת, למעט שווי שימוש ברכב צמוד. יחד עם זאת, כאשר ההפרשות של המעסיק של העובד לביטוח אובדן כושר עבודה עולות על 4%, אזי ההפרש בין שיעור ההפרשות של המעסיק לרף ה-4% ינוכה מתוך הניכוי המותר של 3.5%. כאמור, מעסיק שהפרשותיו גבוהות מ-7.5% ימנע מהעובד לקבל את הטבת המס.

כדי להמחיש את תנאי ניכוי המס נשתמש בדוגמה: עובדת מסוימת שמועסקת בשני מקומות עבודה מקבילים, קיבלה שכר שנתי בסך 60,000 ₪ ממעסיק א' שהפריש עבורו תגמולים בסך 2,000 ₪ וכן שכר שנתי של 120,000 ₪ ממעסיק ב' שהפריש עבורו תגמולים בסך 7,800 ₪. העובדת רכשה פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה חדשה באותה השנה, שעלתה לה 7,000 שקלים.

בחיבור סכומי ההכנסות של העובדת, נגיע לסכום של 180,000 ₪ ובחיבור הפרשות המעסיקים נגיע לסכום של 9,800. שיעור ההפרשות כאן הוא 5.4% והוא אכן גדול מ-4% אך נמוך מ-7.5%. לפיכך, מחשבים את ההפרש בין שיעור ההפרשות ועד 4%, דהיינו 1.4%.

מכיוון ששיעור הניכוי המקסימלי במס הוא 3.5%, יש להפחית מכך 1.4 והרי שנקבל את גובה הניכוי השווה 2.1%. כעת יש להכפיל את ההכנסה החייבת 180,000 ₪ * 2.1% והתוצאה הינה 3,780 ₪ שינוכו מחבות המס.

כעת נחזור לעלות ביטוח אובדן הכושר שעלה 7,000 שקלים. 7,000 3,780 = 3,220 ₪ שאינם ניתנים לניכוי. מאחר והחיסכון במס הוא בגובה הניכוי כפול מכפלת המס השולי לפי מדרגות מס הכנסה, ניתן לראות שהמדרגה כאן היא של 31% במס ולכן 3,780 * 31% = 1,172 שקלים חיסכון.

 

לסיכום

פטור ממס הכנסה אובדן כושר עבודה מתאפשר כל עוד סך ההפרשות לא עולה על התקרה בחוק ועל 7.5% משכרו החודשי של העובד. אפשרות נוספת היא לקבל ניכוי מס בקרב שכירים שרוכשים לעצמם ביטוח אובדן כושר עבודה, כך שהחיסכון האפשרי במס כנגד ביטוח זה הוא יעיל ומשמעותי.

אם תהיו מעוניינים לבדוק כיצד ניתן להמשיך ולחסוך בתשלומי המיסים, להימנע מתשלומים ביתר ולייעל ככל האפשר את תשלומי המיסים מכאן והלאה, פנו אלינו להתייעצות ונשמח לעזור.

חברת אינדיגו נמנית עם החברות המובילות בתחום הייעוץ הפיננסי והמיסוי ומעמידה לרשותכם מערך יועצים מקצועי לרבות מחלקה ייעודית לטיפול בחבויות והחזרי מס בקרב שכירים בלבד.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון