החזרי מס עבור ביטוח חיים

כחלק ממדיניות המדינה לעודד את אזרחיה לחסוך ולצבור כספים במסגרת מכשירי חיסכון שונים, ניתנים תמריצים כלכליים שונים על מנת להצדיק את עצם הפעולה כשלעצמה, כאשר המדינה בוחרת להקטין את סכום ההכנסה החייבת במס של אותן פעולות על מנת לייצר את אותו תמריץ חיובי בעבור כלל האזרחים לחסוך ולהיערך לימים בהם יזדקקו לאותם כספים, היות ובהיעדר מכשירי חיסכון הולמים נטל הטיפול בהם ייפול על כתפי המדינה עצמה.

לעומת זאת, מרבית האזרחים עודם אינם מודעים שיש באפשרותם לקבל החזר מס עבור ביטוח חיים, כמו גם לעובדה כי ניתן לדרוש את ההטבה באופן רטרואקטיבי בהתאם להתניות מסוימות.

 

החזר מס בביטוחי חיים

החזרי מס, או בשמם השני – החזר מס שלילי, הם למעשה הון אשר גבתה המדינה מאזרחיה שלא כדין, כאשר לאור גביית סכומים אלו המדינה למעשה מחזירה אותם לאזרחים אשר יוכיחו זכאות להם וידרשו אותם, באמצעות הקטנת גובה הסכום החייב במס מצד אותו אזרח בעת הנוכחית.

כלומר, אילו גבו מאדם סכום גבוה ב- X ש"ח מאשר היה עליו לשלם לנוכח תקדימים ותמריצים שקיימים בחוק ו/או לנוכח גביית יתר מצד גופי הגבייה בישראל ובעיקרם מס הכנסה, יקטן גובה המס אשר על אותו אזרח לשלם בעת הנוכחית, מפאת גביית היתר שנעשתה בעניינו שאינה צודקת.

 

החזרי מס בעבור הפרשות לביטוח חיים ו/או קופות גמל

בהמשך לכך, שילובן של 2 העובדות המצוינות לעיל, כלומר הן התמריץ החיובי הפוטר אזרחים מתשלום מס בעבור הפרשה למכשירי חיסכון מסוימים כדוגמת קופות גמל ו/או ביטוח חיים, כמו גם מתן האפשרות לקבלת כספים שנגבו שלא לצורך מצד המדינה בחזרה לאזרחיהם – יכולים אזרחים רבים אשר הפרישו כדרך קבע הון והכנסות לטובת ביטוח חיים ו/או קופות גמל לקבל את הסכומים שניגבו מהם שלא כדין בחזרה.

 

הבדל בדרישות הסכום

מנגד, קיים הבדל בין דרישת הסכום כאשר מדובר בעצמאי לבין שמדובר בשכיר, שכן כלל ענייני המיסים של שכירים נעשים בעבורם כאשר מנוכה הסכום מתלוש המשכורת, כאשר בעבור עצמאים ו/או שכירים אשר מבצעים את הפרשותיהם שלא דרך תלוש השכר, קיימת החובה להגיש בקשה עצמאית לבירור בעניינם אל מול מס הכנסה, למען השבת הממון האבוד אשר שייך להם כדין.

זאת ועוד, כי גם בעבור הורים אשר מפרישים הון שכזה בעבור קרובי משפחתם, קיימת להם הזכות לקבלת הממון בחזרה. כלומר, גם אילו אדם שילם כדרך קבע בעודו מפריש הון למען ביטוח חיים, הזכאות לקבלת החזר מס עומדת בעינה גם אילו הביטוח לא נעשה בעבורו, אלא בעבור גורם מבוטח אחר.

 

עיגון הזכאות בפקודת מס הכנסה 45א'

כמו כן, מקורה של ההצדקה החוקית להחזר מס מגיעה היישר מפקודת מס הכנסה בסעיף 45א', בו נקבע כדלקמן:

"יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס –
לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל."

 

סעיף 45 ב'

בנוסף לכך, נקבע בסעיף 45ב' כי – "יחיד יזוכה ממס ב- 35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים"

 

גובה ההחזר ותקרת התשלום בעניינו

זאת ועוד, כי בטרם נשלח זר פרחים לסניף מס ההכנסה הקרוב לביתנו, חשוב לציין כי גם כאן קיימות השגות וחידודים אשר תוחמות את האפשרות לקבלת החזר מס מהמדינה, על מנת למנוע את הפיכתו של אפיק חיסכון זה לנתיב העלמת מס, לפיכך – קיימים פרטים רלוונטיים לנוכח הצורך לדרוש החזר מס אשר הינם בבת עינם של כל הטוען להחזר.

ראשית, קיימת תקרת תשלום אשר מעליה לא יוכל התובע לקבל החזר מס בעבור ששילם, כאשר נכון לכתיבת שורות אלו עומדת על 34,000 ש"ח מדי שנה. בנוסף, החזרי המס עבור הפקדות למרכיב ביטוח חיים ו/או מרכיב חיסכון אילו זה קיים, עומדות על 25% משיעור ההפקדות הכולל.

כלומר, אילו הפקדתם X ש"ח מדי שנה בעבור ביטוח חיים, אתם רשאים לדרוש 25% מאותו X כהחזר מס אשר יינתן לכם כהנחה בעבור תשלום מס ההכנסה אשר עליכם לבצע בעת הנוכחית, קרי בסוף שנת המס בה הגשתם את הבקשה, כל עוד X הינו קטן מ- 34,000 ש"ח.

החזרי מס עבור ביטוח חיים
החזרי מס עבור ביטוח חיים

האפשרות לקבל החזרי מס באופן רטרואקטיבי

לעומת זאת, רבים האזרחים אשר מפאת היעדר ידע וחשיפה לזכות אשר קיימת להם בחסות החוק לוקים בחסר בעת הצורך לממשה, כאשר גילויה האוחר מסתמן ככזה אשר לא מצדיק את הטרחה כשלעצמה.

לפיכך, ראוי לציין כי גם אילו גיליתם אודות זכותכם הלא ממומשת בשנתה הראשונה ובין אם לאחר שנים רבות בהן ביצעתם תשלום ללא דרישת ההחזר המגיע בעקבותיו, כי הטרחה לעתים רבות אינה מורכבת כלל שכן ניתן להיעזר בסיועם של גורמי מקצוע בקיאים אשר מבצעים את ההליך בקלות מרבית לאור ניסיונם העשיר בהתמודדות אל מול גורמי מס.

 

דרישת החזרי מס

כמו כן, ניתן לדרוש החזרי מס רטרואקטיביים אחורנית עבור 6 השנים הקודמות לשנת המס בה הוגשה הבקשה, כאשר לנוכח זאת – רשאי אדם אשר מבצע הפרשות לביטוח חיים עוד החל משנת 2010 אשר גילה אודות זכותו לקבלת החזר רק ב- 2021, לדרוש את החזרי המס עבור תקופת הזמן שבין 2015 – 2021, כאשר הצטברות הממון הזו וחסכונו העתידי מעתה ואילך מצדיקים את המהלך ומחזירים את המלאכה הכרוכה בו פי כמה מונים.

 

כיצד ניתן לדרוש את ההחזר?

על מנת לדרוש את החזר המס ולקבלו כהנחה עתידית בתשלום המס ו/או כתשלום ישיר לחשבון הבנק, על התובע להגיש בקשה לפקיד השומה במשרד מס ההכנסה הקרוב לביתו, בעודו מצרף לכך טופס 106, כאשר מדובר בטופס המהווה אישור מטעם המעסיק שמרכז את כלל ההכנסות וההוצאות המיסים שנעשו בעבורכם, כמו גם הקצבאות השונות שהפרשתם עבורם ונקודות זיכוי המס הקיימות לכם.

 

טופס 106

בנוסף לכך, טופס 106 מהווה אסמכתה ואישור הכנסות המוכר על ידי המדינה בעת הצורך לדרוש החזר מס ולהציג אסמכתה להכנסות המוכרות של אותו עובד אשר אושרו על ידי המדינה.

מנגד, אילו הנכם עצמאיים אשר שואפים לקבל את ממונם בחזרה, כאשר בניגוד לשכיר לא קיימת עבורכם מחלקת הנהלת חשבונות אשר עורכת את חישובי המס בעבורכם, עליכם לצרף לטופס הקודם (טופס 116) גם טופס 135, אשר מהווה אמצעי לדרישת עריכת חישוב מחדש בענייני מיסים בעבור עצמאיים.

 

לסיכום – החזרי מס עבור ביטוח חיים ואמצעי חיסכון כזכות שרבים פוסחים עליה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, היכולת לקבל החזרי מס בעבור הוצאות עבור ביטוח חיים ו/או קופות גמל מהווה זכות אשר אזרחים רבים אינם ממשים מפאת היעדר הידע אודות הזכאות לה או לחליפין מפאת החשש בעבור המלאכה הכרוכה בכך.

אי לכך ובהתאם לזאת, באמצעות היעזרות חיצונית בגורם מקצועי הבקיא ומודע לכלל ההליכים והאופן בו ניתן לבצעם בהקדם האפשרי, יכול אדם אשר ביצע הפקדות מס שכאלו כתיקונם לקבל בחזרה עד 25% מתקרת ההפקדה אשר נכון להיום הינה 34,000 ש"ח כאשר מדובר לפיכך בסכום המאמיר לכדי 8,500 ש"ח!

 

נוכחותה של מדינת ישראל

כמו כן, מעודד לגלות את נכונותה של מדינת ישראל לעודד מודעות פיננסית ולתגמל התנהגות נכונה בהיבט הכלכלי, שכן בעוד אדם נעזר בביטוח חיים אשר חלילה וחס הגיע לכדי התממשות, מוענק למשק הבית של אותו אדם סכום משמעותי אשר מסייע לקרוביו ולו עצמו במקרה של מחלה ו/או תאונה, להתמודד עם השלכות הפגיעה והיעדר כושר העבודה, כאשר אלמלא היה בידיו ביטוח שכזה נטל הטיפול בו היה נוחת על כתפי המדינה.

לכן, אילו הנכם בעלי ביטוח חיים או מבצעים הפרשות כתיקונם בעבור גופים אשר מזכים אתכם בהחזר מס מטעם המדינה, מומלץ במידה רבה לבצע פנייה בהקדם למען ייבחן עניינכם ותוכלו להשיג בחזרה את ששלכם כדת וכדין, כאשר כלל המלאכה והעיסוק בכך יכול להיעשות עבורכם מבלי שתאלצו לקום מהכיסא.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון