החזר מס עקב חילופי עבודות

תצורת גביית המס במדינת ישראל, אשר מחושבת בהתאם להכנסה שנתית, ומנגד, נגבית מדי חודש, מביאה למקרים רבים של תשלום מס ביתר.

לאור אורך התקופה בגינה ניתן לקבל החזר, העולה לכדי 6 שנים, והריבית הצמודה לה, בשיעור של 4%, אנו ממליצים לכל אדם שהחליף עבודה ב – 6 השנים האחרונות, לקרוא את המאמר – החזר מס עקב חילופי עבודות. 

 

תשלום המס בישראל – משולם מדי חודש, מבוסס על חישוב שנתי

מס הכנסה הוא תשלום חודשי, אשר מטילה מדינת ישראל בגין הכנסותיו של כל תושב ישראל. המס האמור במדינת ישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, מונהג בשיטה של מס מדורג, או בשם המקצועי, מס פרוגרסיבי.

מדיניות מס זו נועדה לאפשר למדינה להטיל את שיעור המס הגבוהה יותר על בעלי כושר ההשתכרות הגבוהה יותר, ובכך, לאפשר מדיניות רווחה שמטילה מס מינימלי על בעלי כושר ההשתכרות הנמוך.

 

מחד, שיעור חבות שנתי. מנגד, תשלום מס חודשי

אולם, לצד רצונה של המדינה לאפשר השתכרות בכבוד לאוכלוסייה החלשה, ישנה בעיה בתחשיב שיעור המס המוטל על היחיד במדינת ישראל.

הבעיה גלומה בעובדה שבעוד ששיעור המס שאנו חייבים בו יחושב בהתאם לשיעור ההכנסה השנתי, בפועל רשויות המס גובות את המס מדי חודש, על בסיס ציפיית ההכנסה העתידית.

 

חוסר אחידות – מתכון לצרות

על רקע מדיניות גביית המס שתוארה לעיל, אשר נהוגה במדינת ישראל, עולות בעיות רבות. בין הבעיות האמורות ניתן למצוא עובדים אשר יצאו לחל"ת, במהלכו לא השתכרו כלל, מה שמביא לניגוד תיאום הציפיות שקיים לרשויות המס.

דוגמה נוספת ניתן לראות בקרב עובדים אשר משתכרים בחודשים ספציפיים בשיעורים גבוהים יותר, בין אם בשל תגמולים שונים, לרבות דמי הבראה, מענקים וכו'.

לצד הדוגמאות לעיל, עולה הסיבה שלשמה התכנסנו, היא החלפת מקום העבודה במהלך שנת מס מסוימת.

 

חילופי עבודות במהלך שנת מס – פער בין התחשיב החודשי לשנתי

לצד הדוגמאות לעיל, עולה הסיבה שבגינה נכנסתם למאמר האמור, היא החלפת עבודה במהלך שנת מס.

מצב זו יוצר לא פעם פער בין שיעור ההשתכרות הישן לחדש, שכן סיבה זו היא הסיבה השנייה בחשיבותה שבגינה מחליפים צעירי ישראל עבודה, מיד לאחר תחושת משמעות בעשייה.

החזר מס עקב חילופי עבודות
החזר מס עקב חילופי עבודות

הבעיה בקרב שכירים – חוסר ידיעה

בקרב שכירים הבעיה האמורה עולה באופן משמעותי. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר המודעות לאופן חישוב שיעור מס הכנסה אשר ישולם, לאור הממשק של השכיר אל מול רשויות המס.

לשם המחשה, בעוד בעל העסק, אשר משלם מדי חודש בגין הכנסות העסק, וכן משלם בגין הכנסות עובדיו מס הכנסה, מכיר את רשויות המס ואת ההתנהלות מולם, לא כך המצב אצל שכירים.

אלו מתייחסים לא פעם אל תשלום המס כאלמנט מובן מאליו, מבלי לבחון את זכויותיהם וחובותיהם במס.

חוסר הבנה זו מביאה לא פעם לכספים אבודים, אשר מגיעים לאלו כדין.

 

דוגמה מספרית להמחשה – החזר מס עקב חילופי עבודות

לשם המחשת הבעיה, נבחן את המקרה של טל, סטודנט לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית. במהלך שנת 2020, סיים טל את תקופת התמחותו, עבר את מבחני הלשכה והפך לרואה חשבון מן המניין.

בעוד בחציון הראשון של שנת המס עבד טל מתמחה באבטחה, והשתכר בסכום העולה לכדי 5,300 שקלים בחודש, בחציון השני של 2020 התקבל טל כרואה חשבון במשרד מכובד, והשתכר בו בסכום העולה לכדי 18,000 שקלים בחודש.

לשם בחינת שיעור התשלום החודשי, נציג את מדרגות המס הקיימות במדינת ישראל:

הכנסה חודשית בשקלים (לשם הנוחות)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

החישוב החודשי – בהתאם לכל חלק בשנה

לשם בחינת שיעור המס שיהא על טל לשלם מדי חודש, נחלק את השנה לשני חלקים, בהתאם לשיעור השתכרותו. בתחילת השנה, טל משתכר בשכר מינימום, אשר מצוי בגדרי מדרגת המס הראשונה, ומשכך, ישלם בגין הכנסותיו 10% מס בלבד, העולים לכדי 530 שקלים בחודש.

בעבודתו החדשה, ישלם טל מס בגין ארבעת מדרגות המס. בגין הראשונה, ישלם 10%, ומשכך, ישלם בסך הכל כ – 633 שקלים. בגין המדרגה השנייה, ישלם טל מס חודשי העומד על 385 שקלים. בגין מדרגת המס השלישית ישלם טל מס בשיעור העולה לכדי 1,100 שקלים, ובגין המדרגה הרביעית חיוב בכ – 1,060 שקלים.

משכך, בחצי השנה הראשונה ישלם טל כ – 3,180 שקלים, ובגין חצי השנה השנייה ישלם טל סך של 3,178 שקלים בחודש, הם 19,068 שקלים בגין כל התקופה. לסיכום, ישלם טל, בהתאם לחישוב החודשי, מס בשיעור של כ – 22,248 שקלים.

 

התחשיב השנתי – נמוך משמעותית

כאמור, שיעור המס שיוטל על טל ייבחן רק בסוף שנת המס, בהתאם לכלל הכנסותיו. בהתאם לאמור בדוגמה, ירוויח טל בחצי שנה כ – 5,300 שקלים בחודש, הם 31,800, בעוד חצי השנה הנוספת ירוויח טל כ – 108,000 שקלים. משכך, כלל הכנסותיו של טל ייאמדו בכ – 139,800 שקלים.

בהתאם לטבלה לעיל, על טל תחוב חובת מס בגין שלושת מדרגות המס הראשונות בלבד. בגין הראשונה, מחוייב טל במס בסך של 7,596 שקלים, בגין המדרגה השנייה בכ – 4,620 שקלים, ובגין המדרגה השלישית מחוייב טל בסך של 6,168 שקלים.

משכך, כלל חובות המס של טל בשנת 2020 עולים, בהתאם לתחשיב השנתי, לסכום של כ – 18,384 שקלים, הם 3,864 שקלים פחות מאשר תחשיב חודשי. מדובר על כסף ששייך לכם, ולא מעט.

 

אז למי כדאי לבדוק?

אם כן, לאחר שראינו כי ישנו פער משמעותי בין תחשיב המס החודשי לתחשיב מס שנתי, עלינו לבדוק למי מומלץ לבחון את היתכנות ההחזר האמור.

בהתאם לאמור בכותרת, ככל שהחלפתם במהלך התקופה האחרונה את מקום עבודתכם, מומלץ לבצע בחינה. אולם, נציין כי ביצוע בדיקה מומלץ בעיקר לאלו אשר קפצו באופן משמעותי בשיעור ההשתכרות, שכן לאלו תעמוד זכאות החזר גבוהה באופן משמעותי.

 

כדאיות בביצוע בדיקה

על אף שרבים מכם יגידו כי ביצוע הבדיקה אינו הכרחי, שכן מדובר על כסף קטן לאורך תקופה ארוכה, ישנם שני פרמטרים אשר מקבעים את ביצוע הבדיקה כבעלת כדאיות מוגברות, ויובילו לשיעור החזר משמעותי. פרמטרים אלו הם זמן הזכאות להחזר, לצד הריבית המשולמת.

 

6 שנות חסד, לצד שנת המס הנוכחית

כאמור בכותרת, שיעור החזר המס שיוענק לאדם הזכאי לכך, אינו בגין שנת המס האחרונה שחלפה, שכן ההחזר נבחן לאורך שנת המס הנוכחית, וכן 6 השנים שקדמו לה. משכך, ככל שמדובר על החזר שנראה מינימלי, יכול לעלות באופן משמעותי.

 

לא רק רטרואקטיבית – הריבית בצד ההחזר

מעבר לאורך תקופת ההחזר, עולה נושא הריבית. בהתאם לריבית שאנו משלמים בגין הלוואות שונות אותן אנו נוטלים, בגין ערכו של הכסף, גם כאשר המדינה חייבת לנו כסף, הוא צובר ריבית עד לפדיונו.

מס הכנסה דוגל במדיניות די נאותה, אשר מעניקה בגין כל סכום בו חייבת רשות המס ריבית בשיעור של 4%. לאור העובדה שהריבית בשוק הנדל"ן, לאחר הוצאות, אינה עולה במרבית המקרים על 3%, מדובר על עסקה די משתלמת.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון