פטור ממס הכנסה – כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו

האם ניתן פטור ממס הכנסה על כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו? כן, אך לא על כל הסכום בהכרח. מה פטור ממס לפי חוק ומה ניתן לעשות כדי לפטור גם את החלק החייב במס? התשובות לפניכם:

 

פטור ממס חל על רוב הכספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו

סיום יחסי העבודה מול מעסיק מאפשר לעובד לקבל כספים שונים בהתאם לחוק העבודה ועל סמך הסיבה שבגללה יחסי העבודה הופסקו מלכתחילה: התפטרות, פיטורין, תאונת עבודה, מעבר למקום מגורים אחר, מעבר לחו"ל, פשיטת רגל של המעסיק, פרישת העובד לגמלאות ועוד.

כדי שיחושב מס על כל התשלומים שהעובד זכאי לקבל, צריך לבחון כל מקרה באופן פרטני, בהתאם לתנאי ההעסקה וחוזה העבודה, ההתחייבויות השונות מצד המעסיק וכפי שציינו, הסיבה שבגינה ההעסקה מסתיימת.

 

מענק הון שהתקבל עקב פרישה

מס הכנסה מסדיר מספר סעיפים ותקנות לחישוב מיסי עובדים שסיימו את העסקתם, קרי הפסקת יחסי עובד-מעביד. על פי סעיף 9(7א') לפקודת מס הכנסה, ישנו פטור ממס על "מענק הון שהתקבל עקב פרישה עד לגבולות תקרת המס".

מענק הון עקב פרישה הוא למעשה כל פיצוי שהעובד קיבל מכוח ניתוק יחסי עובד מעביד, לרבות פיצויי פיטורין או מענק פרישה, למעט מקרים חריגים.

חשוב לציין שגם מעסיקים חייבים במס על כל הכנסת עבודה להגדרתה בפקודת המיסים, למעט ארבעה מרכיבים ייחודיים: החזקת רכב, החזקת טלפון, שווי הנחת ריבית ושווי שימוש ברכב צמוד.

 

פטור ממס על פיצויי פיטורין

עובדים במשך שנה ברצף אצל מעסיק אחד וקבוע ופוטרו, זכאים לפיצויי פיטורין. עובדים עונתיים זכאים לפיצויים אלו אם עבדו שתי עונות ברצף במהלך שנתיים.

כפי שציינו קודם, פקודת מס הכנסה מציינת פטור ממס במתן "מענק הון שניתן עקב פרישה עד לתקרת המס". ובכן, פיצויי פיטורין הם פטורים ממס עד לתקרה קבועה בחוק המתעדכנת מידי שנה (12,340 ₪ נכון לשנת 2021) כאשר מעבר לתקרה זו, הסכום העודף יהיה חייב במס.

גם המעסיקים פטורים ממס בנקודה זו, אפילו אם הפיצוי שסיפקו גדול יותר מתקרת המס.

 

פטור ממס הכנסה על מענק פרישה

מענק פרישה או פיצויי פרישה נחשבים לסכום כספי שהעובד זכאי לקבל בסיום ההתקשרות עם מקום העבודה, בהתאם לתנאי העסקתו מראש ובמצבים כמו פרישה לגמלאות, פרישה מוקדמת, פרישה מוסכמת, פיטורים או התפטרות.

פיצוי זה כולל רכיבים כמו תשלום חלף הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ועוד. יש לציין שמס הכנסה לא מכיל בתוך פיצויי פרישה את פדיון ימי החופשה והמחלה, שכן מדובר ברכיב שמהווה בכל מקרה הכנסה חייבת במס.

 

פטור ממס הכנסה - כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו
פטור ממס הכנסה – כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו

פטור ממס הכנסה על מענק הסתגלות

מענק הסתגלות הוא מעין נוהג או מסורת שהשתרשו בארגונים מסוימים לאורך השנים והוא מהווה תגמול מיוחד בעת סיום העסקה.

מענק זה לא מעוגן בחוקי העבודה ולכן הוא נובע רק מהסכם חוזי בין מעסיק ומועסק, שבו מפורטים גם גובה המענק, משך הענקתו והתנאים להענקתו. מכיוון שמדובר בתגמול מיוחד שעונה על ההגדרה למענק הוני שנתקבל עקב פרישה, הוא איננו מחויב במס.

 

פדיון ימי חופשה: כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו שחייבים במס

חוק חופשה שנתית (התשי"א – 1951) קובע כי כל אדם זכאי לחופשה שנתית אחת בתשלום.

אם עבודתו של אותו עובד הופסקה מכל סיבה שהיא ובנקודה זו לא נוצלו כל ימי החופשה שמגיעים לו, יהיה צורך לפדות אותם בכסף שווה ערך ולשלמו לעובד, כאילו ניתנו עבור יציאתו לחופש ביום עזיבתו. סכום זה נחשב להכנסה מעבודה ולכן חייב בתשלום מס הכנסה, ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי.

 

פדיון ימי מחלה: כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו שחייבים במס

חוק דמי מחלה קובע תשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב חולי. אם נותרו דמי מחלה בלתי מנוצלים במועד הפסקת העבודה, ניתן לפדות אותם בנקודה זו, אך חשוב להבהיר כי אין חוק שמחייב את המעסיק לשלם פדיון ימי מחלה.

לפיכך, קורה לא פעם שעובדים מפוטרים לא מקבלים כלל את דמי המחלה שצברו, למעט במקרים שבהם יש הסכם עבודה קיבוצי או חוזה אישי שקבע אחרת.

דמי מחלה, בדומה לדמי חופשה, אינם נחשבים כתגמול מיוחד אלא כהכנסה מעבודה ולפיכך חייבים בתשלום מס הכנסה, ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי.

 

פטור ממס הכנסה על פיצויי הפרת חוזה

סכסוכי עובדים ומעסיקים מגיעים לא פעם עד לבית הדין לעבודה, שם קורה שקביעת השופט היא שהמעסיק ישלם לעובד שפוטר פיצוי נוסף מעבר לפיצויי פרישתו ומענק ההסתגלות.

חוק החוזים מורה על הזכאות של נפגעים לפיצוי בגין נזק שנגרם להם עקב הפרת התחייבות ותוצאותיה, לרבות הפרה שגרמה נזק בלתי ממוני המזכה בפיצוי כראות עיני השופט.

מאחר ופיצויים בגין הפרת חוזה נכללים בהגדרת מס הכנסה למענק הוני שהתקבל עקב פרישה, הם פטורים מתשלום מס.

 

פטור חלקי ממס בגין חלף הודעה מוקדמת

מעסיקים חייבים להודיע לעובד על פיטוריו לפחות 14 ימים מראש. חלף הודעה מוקדמת הוא רכיב פיצויים למצבים שבהם הפיטורין מבוצעים לאלתר, ללא הודעה מוקדמת. חלק מסכום זה חייב בתשלום מס הכנסה וזאת בהתאם למקרה ולתנאים האמורים בחוק מס הכנסה.

 

מס שכר, ביטוח לאומי וביטוח בריאות

מס שכר על מענק פרישה שניתן לעובד תלוי בסוג הארגון. אם מדובר במענק פרישה שניתן ממוסד המוגדר כמלכ"ר (ללא כוונת רווח) הוא פטור ממס. גם רכיבי ביטוח בריאות וביטוח לאומי שנכללים בהגדרת מענק הפרישה לא נחשבים להכנסת עבודה ולכן פטורים ממס הכנסה בעת סיום ההעסקה.

זאת כמובן למעט התשלום על חלף הודעה מוקדמת, המחויב בדמי בריאות וביטוח לאומי וזאת כל עוד לא קיים הסכם העסקה אישי המורה אחרת.

 

פטור ממס הכנסה על כספים המשולמים בסיום העסקה

כל הסכומים המשולמים לעובד במענקים ותגמולים לאורך תקופת העבודה וגם בסיומה מחויבים במס הכנסה, אך כאמור, יכולים להיות פטורים מתשלום בהתאם למקרה סיום ההעסקה. כדי שכל התגמולים המזכים בפטור אכן יתקיימו ככאלה, יש לעמוד במספר תנאים:

  • סך הכספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו (פיצויים, פדיון ימים, מענקים ועוד) לא עולה על סכום השכר האחרון של העובד כפול שנות עבודתו במקום.
  • אותו סכום איננו עולה על התקרה בחוק בסך 12,340 ₪ (נכון לשנת 2021) כפול מספר השנים שבהן עבד במקום זה.
  • אם הסכום גבוה יותר ממכפלת שכר אחרון בשנות העבודה אך נמוך יותר מהתקרה בחוק, ניתן להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות כפול שנות הוותק או עד לתקרה האמורה.
  • אם הסכום גבוה יותר מהתקרה בחוק, יינתן פטור ממס הכנסה עד גובה התקרה וכל יתרת הסכום תהיה חייבת במס וזאת על פי מדרגת המס הרלוונטית לאותו עובד.

 

אפשרויות נוספות לקבלת פטור מס

אם סיימתם את העסקתכם במקום עבודה מסוים ומכל סיבה שהיא, קיימות לרשותכם אפשרויות נוספות כמו פריסה של סכום ההכנסה החייבת ובאופן שמספק הטבת מס, העברת הכספים לקרן פיצויים ליצירת רצף פיצויים שיעלה את תקרת הפטור ועוד.

אנו באינדיגו פיננסים מעמידים לרשותכם מערך מקצועי וכלכלי שלם שיבחן את התגמולים והכספים שקיבלתם וימליץ לכם על כל הדרכים הטובות ביותר לחסוך במס ולייעל את כספכם עד לפנסיה. צרו קשר וניפגש גם איתכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון