פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

פטור ממס הכנסה עבור תשלום "חלף הודעה מוקדמת" מתבצע רק עד לתקרה מסוימת ובכפוף לתנאים מדויקים. מה קובע החוק לגבי הכנסתו החייבת של מפוטר ממקום העבודה או אדם שעוזב מיוזמתו? מהם תנאי הפטור הייחודיים ומה בעצם כולל תשלום הודעה מוקדמת? הכל כאן:

 

אי וודאות במצב של פיטורין

עובדים מקבלים זכויות רבות, מרכזיות וחשובות המעוגנות בחוקי העבודה ויחסי עובדים-מעבידים. חלק גדול מזכויות אלו אינן מועברות כראוי לציבור ולכן לא רבים יודעים כי מרגע שקיבלו הודעת פיטורין, הם זכאים להמשיך ולקבל שכר עבור תקופה מסוימת מרגע שהתבשרו על הפסקת העסקתם.

זכות זו מעניקה מרחב נשימה והתמודדות עם הבשורה ולתמרן במקביל לשינוי הצפוי, כך שיתכוננו לעתידם הלאה. מה שעוד פחות ידוע מזה, הוא העובדה שאותו תשלום וגם תשלומי הפיצויים ויתר התשלומים מוגדרים כתגמול מיוחד ממקום העבודה – דבר שמאפשר לחבות המס עבורם להשתנות משמעותית, אפילו עד כדי פטור ממס!

 

תשלומים המהווים תקבולים מיוחדים

כל סיום העסקה במקום העבודה צפוי להשפיע במידה כלשהי על העובד. כאשר סיום העסקתו נבע לא מרצונו או מיוזמתו אלא מנסיבות כמו פיטורין, ההשפעה תהיה מרכזית יותר ולעתים קרובות גם תכלול מידה מסוימת של הפתעה או דריכות שנובעת מאי וודאות לגבי מציאות החיים בהמשך.

בדיני העבודה ניתן למצוא מגוון רחב של חוקים המגנים על עובדים שפוטרו ועל זכויותיהם, לרבות כאלה שמבטיחים יציאה לחלק מקצועי חדש חלק ואיכותי.

בין הזכויות הללו ניתן למצוא חובות מעסיק לגבי דרך היידוע על פיטורי העובד, אופן עריכת השימוע לפני פיטורין וגם העברת תשלום פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה שנתיים ותשלום בגין חלף הודעה מוקדמת.

תשלומים אלו ניתנים באופן חד פעמי לעובד ורק מכוח פרישתו/ העזבתו ממקום העבודה. לפיכך, תשלומים אלו לא נחשבים כהכנסה מעבודה. מס הכנסה רואה בהם תקבולים מיוחדים ולהגדרתו מדובר ב"מענק הון עקב פרישה מעבודה".

הגדרה זו כתקבול הוני, צפויה להשפיע על חבות המס לתשלום וכעת נסקור אותה ואת הפטור ממנה בהרחבה.

 

תשלום חלף הודעה מוקדמת לעובדים מפוטרים ומתפטרים

קבלת תשלומי חלף הודעה מוקדמת מהווה תשלום שכרו של העובד עבור אותה התקופה האמורה בחוק, שמתקיימת בין מועד ההודעה על הפיטורים ועד מועד סיום ההעסקה לחלוטין.

תקופת ההודעה המוקדמת איננה אחידה ונובעת מהוותק שצבר העובד במקום עבודתו. באופן כללי, תקופה זו יכולה להיות חודש או חודשיים ויכולה להסתיים גם ביום אחד בלבד.

לאורך כל התקופה שבה מתקיים מצב של חלף הודעה מוקדמת, העובד ממשיך עדיין בעבודתו כרגיל. המעסיק בשלב זה מחויב לשלם את השכר כפי שסוכם.

מעסיקים מפטרים עובדים ממגוון סיבות ולעתים עולה הצורך להפסיק את עבודתו של העובד לאלתר וזאת מבלי לאפשר לו לעבוד אפילו יום אחד נוסף. אם זהו רצון המעסיק, עליו לשלם שכר מלא עבור כל תקופת ההודעה המוקדמת בכל מקרה.

שכר זה מכיל הן את השכר הרגיל של העובד, הן את התוספות להן הוא זכאי (תוספות מקצועיות, תוספת ותק, תוספת בגין משפחה ותוספת יוקר המחיה).

שכר זה איננו כולל תשלום של תנאים סוציאליים כמו ביטוח פנסיוני או הפרשות לקופת גמל, למעט מקרים שבהם במסגרת חלף הודעה מוקדמת סיכמו המעסיק והמועסק משהו שונה.

כמו כן, סיום העסקה לאלתר מבטל זכויות מיוחדות שניתנות לעובד המפוטר כמו רכב אם ברשותו או כל זכות אחרת שקובע חוזה ההעסקה שלו.

 

פטור ממס הכנסה - תשלום
פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

פטור ממס בגין תשלום חלף הודעה מוקדמת

ככלל, כל תשלום שמועבר לעובד ממקום העבודה שלו מחויב במס ובהתאם למדרגת המס הרלוונטית. כאשר עובד מקבל תגמולים בעקבות סיום העסקתו במקום, באפשרותו לקבל עליהם פטור ממס הכנסה בגין תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר וזאת כל עוד קיימת עמידה בשני תנאים מרכזיים:

  1. סך התשלומים הכולל שהעובד קיבל (תשלום חלף הודעה מוקדמת + פיצויי פיטורין, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה) איננו עולה על סכום שנקבע. סכום שנקבע הוא למעשה השכר החודשי האחרון כפול שנות העבודה שהיו לעובד.
  2. סך התשלומים הכולל שהעובד קיבל לא עולה על 12,000 שקלים לכל שנת עבודה – תקרה הקבועה בחוק.

 

תנאים נוספים לתשלום חלף הודעה מוקדמת

יחד עם קבלת הפטור ממס הכנסה עבור תשלום חלף הודעה מוקדמת לעובד שפוטר או התפטר, קיימים גם תנאים מסוימים שהעובד מחויב להם:

ראשית, התשלומים השוטפים. חלף הודעה מוקדמת כפי שכבר ציינו הוא מעין משכורת מעבודה וככזה הוא מחויב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות כחוק.

אם ישנה זכאות לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר ביחס לזו שהחוק קובע ומגדיר בהתאם לתנאי העבודה והסכם העבודה מול המעסיק, לא יהיה צורך לשלם דמי ביטוח לאומי על תקופת ההודעה המוקדמת.

ניכויים אלו ידווחו על החודש שעליהם שולמו, גם אם התשלום בפועל התקבל במועד אחר.

שנית, דמי האבטלה. תשלום חלף הודעה מוקדמת מתייחס לתקופה בה על פניו העובד היה אמור עדיין לבצע כרגיל את עבודתו כולה ובאופן שוטף ולכן לא קיימת זכאות לקבלת דמי אבטלה בעבור תקופה זו.

מאחר וגם אם בפועל העובד לא הועסק אך תקופה זו בחוק עדיין נחשבת כתקופת עבודה, היא תחושב לדמי אבטלה עתידיים כחלק מתקופת האכשרה ולכן צפויה להשפיע על גובה דמי האבטלה בסיום התקופה.

 

בקצרה ולעניין – פטור ממס בקבלת תשלום חלף הודעה מוקדמת

חלף הודעה מוקדמת הוא תגמול כספי מהמעסיק, שמתייחס לתקופה שבין ההודעה הרשמית על פיטוריו/ עזיבתו של העובד ועד עזיבתו את מקום העבודה בפועל.

מס הכנסה איננו רואה בתשלום זה כשכר מעבודה, אם כי גופים אחרים כמו המוסד לביטוח לאומי עשויים לחשוב אחרת ולהימנע מתשלום אבטלה למשל, עד שתיגמר התקופה.

מכיוון שתשלום זה איננו מהווה חלק מהשכר, הוא גם לא ייחשב כהכנסה חייבת במס.

כל עוד תשלום זה + דמי הפיצויים וכל תשלום נוסף (למעט זכויות סוציאליות או אחרות שניתנו ממקום העבודה, כמו הפרשות לקופת גמל או רכב) אינו גבוה יותר מתקרת השכר השנתי כפול כל שנות העבודה ועד תקרה של 12,000 ₪ לכל שנת עבודה – יחול פטור ממס הכנסה – תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר.

כאשר מעסיק לא מעוניין שהעובד יגיע יותר למקום העבודה כך שהוא מפטר אותו לאלתר, עליו לספק בכל מקרה תשלום בגין ההודעה המוקדמת ועליו לכלול את כל התוספות, מלבד הפרשות לקרן פנסיה ו/או קופת גמל.

 

פטור ממס הכנסה בדרך של אינדיגו פיננסים

חברת אינדיגו פיננסים מעמידה לרשותכם צוות בכיר, מקצועי ומיומן של כלכלנים, יועצי מס ורואי חשבון, שיבצע עבורכם חישוב מקיף וממצה של קבלת הפטור ממס בגין תשלום חלף הודעה מוקדמת ותשמח לסייע לכם לדרוש את הפטור, או לקבל אותו באופן רטרואקטיבי אם שולם וזאת מכוח מומחיותנו בתחום החזרי המס. צרו עמנו קשר לכל שאלה והתייעצות בנושא.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון